Տիեզերք

Տիեզերք

Տիեզերք. Երկիր մոլորակ

նախագծը հնարավորություն կտա սովորողներին ճանաչել տեսանելի և անտեսանելի տիեզերքը, այն մարդկանց, ովքեր զբաղվել և զբաղվում են տիեզերքի ուսումնասիրությամբ,  կանխատեսելԵրկիր մոլորակի ապագան, միջամտել և նպաստել մոլորակի պահպանմանը:

Թեմա`

Տիեզերք. Երկիր Մոլորակ

Ընդհանուր նպատակներ՝ տիեզերքի մասին գիտելիքների ձևավորում և զարգացում, միջավայրի ճանաչողություն:

Ընդհանուր խնդիրներ՝

 • Սովորողների աշխարհաճանաչողության զարգացում
 • Սովորողների ակտիվ գործունեություն և նախագծի ընթացքի ստեղծական միջամտություն
 • Բնական, կենսականմիջավայրի ուսումնասիրություն
 • Դիտումներ/դիտարկումներ/կատարելու, դրանքդասավորելու, համադրելու, մշակելուհմտություններիձևավորում
 • Երկրային,  երկնային երևույթները դիտարկելու  / դիտելու/և գրանցելու տեխնոլոգիայի մշակում
 • Համադրելու , վերլուծելու, քննարկելու, մեկնաբանելու, եզրակացություններ անելու  ունակությունների ձևավորում և զարգացում
 • Աշխատանքային խմբերի ձևավորում /անհատական, խմբային, դասարանական/
 • Կատարվելիք աշխատանք իընթացիկ փուլեր
 • Ժամանակացույց /ըստփուլերիևամբողջական/
 • Մեթոդների ընտրություն
 • Անհրաժեշտ ՏՀՏ միջոցների կիրառում /ըստ տարիքային առանձնահատկության/
 • Անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր
 • Տեխնոլոգիական գիտելիքների ձևավորում, զարգացում, կիրառում, ցուցադրում
 • Աշխատանքային գործունեության արդյունքում բազմազան ուսումնական նյութերի ստեղծում

Մաթեմատիկա

Խմբավորումներ  / ըստ որոշակի հատկանիշի/, զույգերի կազմում,  անընդհատ և  դիսքրետ մեծություններ`մեծ և փոքր , շատ-քիչ, երկար- կարճ, հաստ- բարակաջ-ձախ,առաջ –հետ, վերև-ներքև, գտնում են առարկաների, երևույթների տարբերությունը: /Smart դասեր/ Բնագիտական փորձ, խաղեր , համաչափության և օրինաչափության  խաղ-դաս /SMART/:

Մայրենի

Գտնում են հանելուկ-նկարների պատասխանները /արև, լուսին, աստղեր և այլն…/:

Հանելուկները`այստեղ, շուտասելուկներ:

Երգ-երաժշտություն  /«Արև’, արև եկ-եկ»  երգերի շարք/

Սովորում-խաղում  են  Աթ. Խնկոյանի «Առավոտը գյուղում» բանաստեղծությունը:

Զրույց-քննարկումգիշերվաևցերեկվամասին:

Նկարչություն  Մի գիծ ՝ես, մի գիծ՝ դու հնարքով . թղթի վրա նկարում ենարևի և լուսնի տրամադրություն: Նկարում են ամպի տրամադրությունը:

Տեխնոլոգիա. Մնջախաղ-ներկայացում:

Ես և շրջակա աշխարհը.Դիտումներ, Զրույց-քննարկում արևի, լուսնի, ամպերի մասին:

Մեդիատեխնոլոգիա.  Նկարում են  լուսինն ու աստղերը Pait-ով:

Ճամփորդություն կրթահամալիրի Մեդիակենտրոնի աստղացուցարան:

Advertisements